Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
Více
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
Více

Archiv aktualit


Aktualizovaná data ortofota CR

19.03.2013

.
Aktualizovaná data ortofota CR
V rozsahu 1/2 CR – východní poloviny území - byl zaktualizován produkt Ortofoto CR.
Data byla zpracována ze snímkování v roce 2012 (presné datum porízení snímku pro jednotlivé mapové listy viz aplikace Stav aktualizace).

Celé území CR má již nyní krome jednotné velikosti pixelu 25 cm i jednotný zpusob porízení leteckých merických snímku digitální kamerou a v celém rozsahu stejnou hodnotu polohové presnosti: strední souradnicová chyba jednoznacne identifikovatelných bodu v rovinatém terénu je 0,25 m.

Nová ortofota jsou již k dispozici po objednání v Internetovém obchode. Do prohlížecích služeb WMS a WMTS predpokládáme jejich zarazení k datu 15. 4. 2013.

Ortofota z roku 2009 byla zarazena do produktu Archivní ortofoto Ceské republiky, barevné.
.
.