Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
Více
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
Více

Archiv aktualit


Zmeny ve strukture dat ZABAGED®

20.02.2014

.
Zmeny ve strukture dat ZABAGED®
V datech ZABAGED® došlo ke zmenám struktury dat oproti predchozímu roku. Zejména jde o zmenu pojmenování atributu, jejímž hlavním cílem je sjednotit název atributu publikovaných ve všech formátech s názvem uvádeným v Katalogu objektu ZABAGED® 2014, pricemž musel být respektován limit délky názvu atributu v casto používaném formátu SHP (shapefile).
Dále byly prepracovány a rozšíreny císelníky pro TYPZASTAVBY u Areálu úcelové zástavby a DRUHBUDOVY u Budovy, bloku budov. Naplnování hodnot techto atributu je provádeno postupne.
Krome toho byl zaveden typ objektu Bunkr a podtyp objektu Elektrárna, obsahující bodovou reprezentaci malých (solárních i vodních) elektráren. Dokumentace zmen viz. http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Zmeny_v_ZABAGED_2013.pdf, popr. http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Tabulka_zmen.xls ,aktuální struktura poskytovaných dat viz Katalog objektu ZABAGED® 2014 http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/KATALOG_OBJEKTU_ZABAGED_2014.pdf.

Pokud by prejmenování atributu prinášelo problémy, lze obratem poskytnout data ve formátu shapefile, se jmény atributu používaných v roce 2013 a dríve. Žádosti o takto upravená data, prosím, posílejte na adresu pavel.sidlichovsky@cuzk.cz
.
.