Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
Více
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
Více

Archiv aktualit


E-shop - poskytování katastrálních map a platba prostrednictvím platebního portálu

15.10.2014

.
E-shop - poskytování katastrálních map a platba prostrednictvím platebního portálu
V e-shopu Geoportálu CÚZK je nove k dispozici katastrální mapa ve vektorové podobe. Data jsou poskytována bezúplatne.
Obsahem mapy jsou prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD). Výdejním formátem je DGN verze 8. Po odeslání objednávky jsou data pripravována uživatelum ke stažení automatickým exportem z databáze.

Katastrální mapa v rastrové podobe je touto aplikací poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Výdejním formátem je CIT. Platba produktu probíhá platební kartou prostrednictvím platebního portálu. Po zaplacení a odeslání objednávky jsou data pripravována uživatelum ke stažení automatickým exportem z datového skladu.

V obou prípadech je využíváno další nové funkce e-shopu prispívající k urychlení procesu všech objednávek dat pro vlastní potrebu – odsouhlasení licencní dohody (OCL) prímo na webových stránkách aplikace.
Platební kartou lze platit i ostatní produkty e-shopu, tedy i tištené mapy a stahovací služby.

Podrobnosti oposkytování a platbe produktu jsou uvedeny zde.
.
.