Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
more
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
more

News archive


Nový produkt výškopisu CR

06.01.2011

.
Nový produkt výškopisu CR
V aplikaci Internetový obchod je již dostupný pro objednání zcela nový produkt výškopisu CR - Digitální model reliefu Ceské republiky 4. generace (DMR 4G).

Nove vytvárený produkt predstavuje zobrazení prirozeného nebo lidskou cinností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve forme výšek diskrétních bodu v pravidelné síti (5x5 m) bodu o souradnicích X,Y,Z, kde Z reprezentuje nadmorskou výšku ve výškovém referencním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou strední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesneném terénu.

Tvorba tohoto modelu byla zahájena v roce 2009 s predpokladem dokoncení do konce roku 2012. Po dokoncení se predpokládá provádet prubežnou aktualizaci. V soucasnosti je k dispozici na jedné (prostrední) tretine území, tj. rozsah koresponduje s pásmem „Stred“ na kterém byla v roce 2010 porízena i nová data produktu Ortofoto CR.
.
.