Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
Více
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
Více

Archiv aktualit


Poskytování nové datové sady INSPIRE pro téma Vodstvo

02.02.2018

.
Poskytování nové datové sady INSPIRE pro téma Vodstvo
V sekci Datové sady byly zverejneny informace a detailní metadata o nové datové sade pro INSPIRE téma Vodstvo.

K datové sade Vodstvo - Fyzické vody (HY_P) nyní pribyla nová data Vodstvo-hydrografická sít (HY_NET) harmonizovaná dle INSPIRE specifikace pro aplikacní schéma Hydro Network. Zdrojovou datovou sadou je, obdobne jako u fyzických vod, ZABAGED®.

Data jsou poskytována dle pravidel INSPIRE, tj. v souradnicovém systému ETRS89-TM33N, ve formátu GML.
Datové soubory je možno objednat v e-shopu Geoportálu CÚZK.

Dále jsou data poskytována formou prímého prístupu pomocí stahovací služby WFS Vodstvo-hydrografická sít (HY_NET). Prístup ke službe lze rovnež objednat prostrednictvím e-shopu.

Soucasne byla o vrstvy aplikacního schématu Hydro Network rozšírena prohlížecí služba INSPIRE Vodstvo (HY).
.
.