Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
Více
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - obsahové novinky

08.10.2018

.
ZABAGED® - obsahové novinky
Publikace nových typu objektu: do Kategorie 1. Sídelní, hospodárské a kulturní objekty byly pridány ctyri nové typy objektu: Nemocnice - definicní bod (FUC22), Zdravotnické zarízení - definicní bod (FUC23), Sociální zarízení - definicní bod (FUC21), Školské zarízení - definicní bod (FUC25). Objekty byly do ZABAGED® zavedeny na základe dat ÚZIS (NRPZS - Národní registr poskytovatelu zdravotních služeb), MPSV CR (RPSS - Registr poskytovatelu sociálních služeb ) a MŠMT CR (RŠŠZ – Registr škol a školských zarízení).

S využitím databáze Registr výškových objektu (RVO) od VGHMÚr byly k vybraným výškovým typum objektu v ZABAGED® doplneny dva nové atributy Výška objektu a Zdroj výšky.
.
.