Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
more
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
more

News archive


ZABAGED® - aktualizace

16.04.2019

.
ZABAGED® - aktualizace
V dubnu 2019 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: školy a školská zarízení, budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku, maloplošná zvlášte chránená území a heliporty. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.

V 1. ctvrtletí 2019 byla dokoncena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listu Základní mapy CR 1:50 000: 11-44; 13-42; 34-22; 34-24.

V 1. ctvrtletí 2019 bylo dokonceno zpresnení polohy vybraných typu objektu ZABAGED® podle dat leteckého laserového skenování (silnice a dálnice, železnicní trate, vodní toky a brehové cáry, kótované body a terénní stupne) na území mapových listu Základní mapy CR 1:50 000: 21-21; 34-22; 34-24.
V rámci projektu zpresnování stavebních objektu v ZABAGED® na podklade existující kresby v ISKN, Ortofota CR, výstupu z dat leteckého laserového skenování a dalších dostupných zdroju byly budovy a další stavební objekty zpracovány v okresech Hodonín a Kladno.

Více informací o stavu aktualizace je uvedeno v tabulce Informace o produktu, v oddíle Aktualizacní cyklus - stav aktualizace.
.
.