Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
Více
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - aktualizace

09.07.2019

.
ZABAGED® - aktualizace
V cervenci 2019 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich – križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, parkovište, odpocívky, podjezdy, tunely a uzlové body silnicní síte. Dále byly aktualizovány objekty elektráren, vetrné motory, úrady, lanové dráhy a lyžarské vleky, prístavište, akvadukty, shybky, plavební komory a suché nádrže. Probehla druhá letošní aktualizace hranic správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku a druhá aktualizace definicních bodu adresních míst. V kvetnu byla provedená aktualizace, resp. synchronizace lesní pudy kategorizované podle aktualizovaných hranic lesních celku v ZABAGED. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.

Ve 2. ctvrtletí 2019 byla dokoncena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listu Základní mapy CR 1:50 000: 02-31; 02-33; 02-43; 11-11; 11-13; 12-12; 12-22; 12-43; 13-41; 13-44; 15-31; 22-44; 24-42; 24-44; 32-22; 33-13.

Ve 2. ctvrtletí 2019 byly v rámci projektu zpresnování stavebních objektu v ZABAGED® (na podklade existující kresby v ISKN, Ortofota CR, výstupu z dat leteckého laserového skenování a dalších dostupných zdroju) zpracovány budovy a další stavební objekty v okresech Bruntál a Ceské Budejovice. V rozsahu celého území CR bylo dokonceno zpresnení polohy vybraných typu objektu ZABAGED® podle dat leteckého laserového skenování (predevším silnice a dálnice, železnicní trate, vodní toky a brehové cáry, kótované body a terénní stupne).

Více informací o stavu aktualizace je uvedeno v tabulce Informace o produktu, v oddíle Aktualizacní cyklus - stav aktualizace.
.
.