Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
Více
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
Více

Archiv aktualit


Data a tiskové výstupy nové podoby Státní mapy 1:5 000

01.07.2011

.
Data a tiskové výstupy nové podoby Státní mapy 1:5 000
V Internetovém obchode jsou již dostupné nové produkty: Rastrová data nové podoby Státní mapy 1:5 000 a 2 varianty tiskových výstupu této nove vytvárené mapy.

Základem pro tvorbu nových produktu jsou databázove uložená data. Jejich dalším výstupem je již delší dobu dostupná verejná mapová služba SM 5 - vektor.

Predností nové podoby Státní mapy 1:5 000 je její aktuálnost a barevné zpracování. Mapa obsahuje polohopis, jehož podkladem je katastrální mapa, výškopis prevzatý z výškopisné cásti ZABAGED® a popis sestávající z geografických jmen databáze Geonames a zkratek druhového oznacení vycházejících z atributu vybraných typu objektu ZABAGED®. Kartografická vizualizace je rešena automatizovane bez rucních zásahu kartografa.

Tato nová podoba Státní mapy 1:5 000 je opakovane generována dvakrát rocne pouze na cásti území CR, kde je dostupná vektorová forma katastrální mapy. Vzhledem k této skutecnosti jsou i nadále poskytovány i produkty puvodní, méne aktuální Státní mapy 1:5 000, která v rastrové forme pokrývá celé území CR.
.
.