Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
more
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
more

News archive


Poskytování nových datových sad INSPIRE

19.07.2012

.
Poskytování nových datových sad INSPIRE
V sekci Datové sady byly zverejneny informace a detailní metadata o nových datových sadách pro INSPIRE témata zemepisná jména (GN) a vodstvo (HY).

Jedná se data harmonizovaná dle provádecích pravidel INSPIRE, poskytovaná v souladu s INSPIRE pravidly pro stahovací služby jako soubory ve formátu GML 3.2.1. Data je možno objednat v aplikaci Internetový obchod. V záveru roku 2012 je navíc plánováno spuštení on-line stahovacích služeb WFS 2.0.

Datové sady INSPIRE mají jednotnou podobu s ostatními daty vytvárenými pro príslušná témata v rámci celé Evropy. Objekty jsou reprezentovány vektorovou složkou s atributy, které obsahují další informace o objektech.

Základem datové sady zemepisná jména je databáze geografických jmen Ceské republiky Geonames, ke které jsou doplnena jména objektu, které jsou obsažena v Základní bázi geografických dat Ceské republiky (ZABAGED®), ale nejsou soucástí Geonames (jména ulic a námestí, dopravních uzlu a chránených území).

Zdrojovou datovou sadou pro téma vodstvo je Základní báze geografických dat Ceské republiky (ZABAGED®). Datová sada je zpracována dle aplikacního schématu Physical Waters a obsahuje objekty typu Watercourse (osu i plochu u vodních toku širších než 5 m), StandingWater, LandWaterBoundary, Falls, Crossing (most, propustek, akvadukt), DamOrWeir, Ford a Lock.
.
.