Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
more
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
more

News archive


Metadata CÚZK v souladu s národním metadatovým profilem

27.11.2012

.
Metadata CÚZK v souladu s národním metadatovým profilem
Metadata všech datových sad a služeb CÚZK jsou nyní v souladu nejen s požadavky INSPIRE, ale soucasne s Národním metadatovým profilem Ceské republiky.

Upraven byl nejen obsah všech XML metadatových záznamu pro data i služby a terminologie položek detailních výpisu metadat na stránkách Geoportálu CÚZK, ale i príslušné aplikace pro práci s metadaty : Metadatový editor (MDE) a Vyhledávání dat.

V cásti INSPIRE – O metadatech byla zverejnena nová dokumentace metadatového profilu CÚZK vcetne príloh s ukázkami nových xml záznamu pro data i služby.

Byly také doplneny nekteré položky zvyšujících užitnou hodnotu metadat (napr. úcel vytvorení datové sady nebo odkaz na metadata zdroje pro sítovou službu).

Úprava prispeje predevším ke sjednocení vzhledu a zpusobu poskytování metadat v CR. Jedná se o sjednocení struktury metadat, sjednocení ceské terminologie pro oznacení položek a sjednocení vyplnení položek metadat mezi poskytovateli datových sad a služeb v rámci celé CR.
.
.