Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
more
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
more

News archive


Zverejnení dokumentace metadatového profilu resortu CÚZK a klienta pro editaci metadat

18.11.2010

.
Zverejnení dokumentace metadatového profilu resortu CÚZK a klienta pro editaci metadat
V bloku Metadata oddílu INSPIRE byla zverejnena dokumentace resortního metadatového profilu CÚZK pro data i služby. Tento profil byl zároven zaclenen do verejné aplikace Editor metadat, ke které je zde rovnež dostupná aktuální uživatelská dokumentace.

Metadata všech souboru prostorových dat a sítových služeb resortu CÚZK jsou poskytována v souladu s Narízením ES 1205/2008 ve vlastním profilu, který je rozšírením INSPIRE profilu.

Profil CÚZK zahrnuje metainformace doplnené o URL odkazy, které uživateli poskytují další praktické informace o príslušném produktu. Jedná se napríklad o prímé napojení do aplikací Internetový obchod a Stav aktualizace produktu, cestu ke stažení vzorku souborových dat nebo prohlížení dat ve WMS klientu. Podle nekterých metadatových položek lze informace o datech a službách vyhledat prostrednictvím vyhledávací služby, která je založena na OGC CSW standardu.

Editor metadat je aplikace k volnému využití, umožnující v prehledné forme vytvorení a editaci vlastních metadatových záznamu, jejich validaci dle INSPIRE ci vlastního profilu a následné uložení ve formátu XML. Umožnuje tak povinným subjektum vytvorit metadata dle provádecích pravidel INSPIRE. Pro data a služby prílohy I a II smernice tato povinnost vzniká k datu 3.12.2010.
Metadatové záznamy dat i služeb zverejnené na Geoportálu CÚZK jsou pomocí Editoru metadat uloženy s validací vzhledem k INSPIRE i resortnímu profilu.
.
.