Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
more
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
more

News archive


Stahovací služba pro INSPIRE téma Nadmorská výška-TIN (EL_TIN)

19.12.2018

.
Stahovací služba pro INSPIRE téma Nadmorská výška-TIN (EL_TIN)
V sekci Stahovací služby WFS INSPIRE byly zverejneny informace a detailní metadata o nové stahovací službe pro INSPIRE téma Nadmorská výška-TIN (EL_TIN).
Služba poskytuje uživatelum registrovaným v e-shopu Geoportálu CÚZK harmonizovaná data INSPIRE tématu Nadmorská výška-TIN (EL_TIN) odpovídající INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0. Data jsou poskytována ve formátu GML 3.2.1. v souradnicovém systému ETRS89/TM33 a výškovém systému EVRS. Pro usnadnení prístupu k datum je jeden mapový list SM5 považován za jeden feature ElevationTIN. Objekty ElevationTIN získané prostrednictvím operace GetFeature mají geometrii gml:TIN uloženou v zazipovaném souboru, na jehož umístení je z daného gml odkazováno. Služba splnuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.1 a zároven splnuje standard OGC WFS 2.0.0.
.
.